top of page
בי-אלמנט

שרותי

אנליזת אופטימיזציה

אנליזת אופטימיזציה, היא שיטת מיטוב של הנבדק תחת מיגוון אילוצים פיזיקלים המוגדרים מראש, לדוגמא: תדר, משקל, חוזק, פיזור טרמי וכדומה. כיום ישנם כמה סוגי אופטימיזציה והשימוש בהם מצריך הבנה של הנבדק, מערכת האילוצים וכיוון כללי לפיתרון, כלי אופטימיזציה מאפשר שיפור שלבי תכנון, קיצור תהליכי התכנסות וייעול שלבי פיתוח, אופטימיזציה הינו אחד משיטות המולטידיספלניות היעילות ביותר בתחום ההנדסה. 


אופטימיזציה טופולוגיה

פריסת חומר במרחב עיצוב מוגדר עבור קבוצת אילוציים מגדרת היטב, תהליך מציאת ערכים אופטימלי עבור תנאי השפה ואילוצי המערכת במרחב מוגדר.

 

אופטימיזציה טופוגרפית

צורה מתקדמת של אופטימיזציית הצורה. גישה זו אידיאלית למיקסום הנוקשות של רכיבים ללא הוספת מסה. זה יכול לשמש גם כדי למקסם את התדירות של המודל, בהתאם המטרה שלך. שים לב שהאופטימיזציה של הטופוגרפיה פועלת רק בחלקים המוגדרים על ידי גיאומטריה של פני השטח.

אופטימיזציה צורה

ייעול צורה משמש כדי לחדד עיצוב קיים באמצעות המשתני הצורה שנוצרו באמצעות טכנולוגיית רישות.

אופטימיצזית גודל


אופטימיזציה של גודל מוצאת פרמטרים אופטימליים של מודל כגון מאפייני חומר, מידות חתך רוחב ועוביים.

 

אופימיזצית חומרים מרוכבים (מס' שכבות, עובי, כיוון, שרפים)

 שיטה מתקדמת מאוד למציאת מארגים ויחסי הגומלין בין שכבות כתלות בשרפים עבור מערכת אילוצים מוגדרת, בשיטה זו ובוצע תהליך אופטימיזציה לשילוב של שלושה תהליכי אופטימיזציה, צורה, גודל, וחלוקה (אופן הנחת השכבות), אחת השיטות המורכבות ומעניינות בתחום האופטימזציה.

 

כול אחת מסוגי האופטימיזציה מטפלת בתכונה מסויימת של הנבדק, האילוצים בתהליך האופטימיזציה יכולים להיות בודדים וכן שילוב של מגוון אילוצים לדוגמא, אילוצי תדר ומשקל.

דוגמא לפרויקט אופטימזציה

זרוע הרמה השייכת למנגנון תעופתי, היעד בזרוע הוא הורדת לפחות 10% ממשקל הזרוע תוך עמידה בתדר מטרה של 120 הרץ, בתחילה, הזרועה נבחנה כפי שהיא, ולאחר מכן הזרועה עברה תהליך אופטימיזצית צורה, לפי שלושיה אילוצים משקל, חוזק ותדר.


בסוף תהליך האופטימיזציה התקבל מבנה כללי (לא הנדסי) של הזרוע, הדורש התאמה לייצור, עם זאת  מבט פנימה לתוצאת האופטימיזציה חושף את מהלך העומס המכני, כך שניתן לבצע תכנון מדוייק יותר בתהליך הדורש פחות זמן, ולבסוף תהליך האופטימיזציה הזרוע נבחנת שוב להשוואה.


משקל הזרועה לאחר תהליך האופטימיזציה ירד ב 15%, ושיפור בתדר עצמי ב 40% תוך שמירה על חוזק מבני, זרועה העונה על צורכי התכנון, ומשאבי זמן מהנדס.

דוגמה לפרוייקט
bottom of page