top of page
finite element analysis

Acoustic Noise

MIL-STD-810G METHOD 511.5

בדיקת פיצוץ אטמוספירה מבוצעת עבור:

א.לבדוק את יכולתו של ציוד לפעול באטמוספירה של חומרי נפץ בדלק, מבלי לגרום להצתה, או

ב. להוכיח כי תגובת פיצוץ או שריפה המתרחשת בתוך ציוד ארוז ומוכל, שלא יוצא מחוץ למערכת הבדיקה.

 

יישום

שיטה זו חלה על כל הציוד המיועד לשימוש בקרבת אטמוספרות דלק אוויר הקשורות לדלקי מטוסים, כלי רכב ודלקים ימיים בגובה פני הים או מעליהם. הנוהל השני מתייחס באופן ספציפי לאווירה בחלל בו קיימים  נוזלים או אדים דליקים, באופן רציף או לסירוגין (למשל, במיכלי דלק או בתוך מערכות דלק).

Belement 

מבצעת שירותי תכנון אנליזות מכניות, אנליזות תרמיות, אנליזות זרימה, אנליזות אופטימיזציה, אנליזות קרינה EMI ושרותי תכנון צנרת. ביאלמנט משתמשת בכלי אנליזה מתקדמים עם יכולות תכנון והטמעה הנדסיים גבוהים החל משנת 2010.

bottom of page