top of page
finite element analysis

Vibration

MIL-STD-810G METHOD 514.5

בדיקות רטט מבוצעות במטרה:

א. לפתח ציוד לתפקד ולהתמודד עם חשיפות הרטט של מחזור חיים, כולל השפעות סינרגיסטיות של גורמים סביבתיים אחרים, מחזור עבודה ותחזוקה. שיטה זו מוגבלת לשחרור דרגת חופש מכני אחד בכל פעם. שיטה 527, הנחיות נוספות לגבי בדיקות מרובות.

ב. לודא כי ציוד יתפקד ויתמודד עם חשיפות הרטט של מחזור החיים.

נספח ג

נספח זה מספק מידע על סביבות תחבורה המיועדות להיות שימושיות בקביעת רמות הרטט ומשך הזמן של אירועי מחזור החיים הסביבתיים, ובקביעת הבדיקות הדרושות לפיתוח חומרים לפעול בסביבות אלה ולשרוד אותן.

יש למדוד את הסביבות בפועל ולהשתמש במתקני מחזור החיים כדי לפתח קריטריונים של תכנון חומרים וקריטריונים למבחן בכל הזדמנות אפשרית. מסדי נתונים קיימים יכולים לשמש לעתים במקום מדידות. מחזור חיים סביבתי ראשוני המבוסס על נתונים בתקן יכול להיות שימושי ככלי תכנון. ניתן להשתמש בהגדרת מחזור חיים ראשוני כדי לרכז משאבים מוגבלים על חשיפות הרטט החשובות ביותר לחומר. ההנחיה לקביעת ערכי החשיפה לעיצוב ובדיקה מובאת להלן עם תיאורים של סביבות רטט של אירועים אופייניים רבים במחזור החיים. מומלץ לקבוע קריטריונים חלופיים (רמות ומשכים) או הנחיות אחרות עבור מקרים שבהם נתונים נמדדים המגדירים את הסביבות הקיימות אינם זמינים.

Belement 

מבצעת שירותי תכנון אנליזות מכניות, אנליזות תרמיות, אנליזות זרימה, אנליזות אופטימיזציה, אנליזות קרינה EMI ושרותי תכנון צנרת. ביאלמנט משתמשת בכלי אנליזה מתקדמים עם יכולות תכנון והטמעה הנדסיים גבוהים החל משנת 2010.

bottom of page